Vezetői Struktúra

Az intézmény főbb szervezési egységei:

 • Az igazgató
 • Az igazgatóhelyettes
 • A vezető tanács
 • A tanári tanács
 • Az osztálytanács

Az igazgató

Az iskola vezetési struktúrájának élén az igazgató áll, aki közvetlenül a tanfelügyelőségnek alárendelt. Ő képviseli az iskolát más intézmények vagy fizikai személyek előtt. A tanári tanács és a vezető tanács elnöke. Hatásköre sokrétű és átfogó, az iskolai tevékenység minden területére kiterjed.

Az Ady Endre Elméleti Líceum igazgatója dr. Bencze Mihály.

A vezető tanács

Az iskola kollektív vezető szerve, szervezési és adminisztratív kérdésekben határozathozatali jogkörrel. Hatáskörébe tartozik: az iskolai tevékenységre vonatkozó törvényes előírások tiszteletben tartásának felülvigyázása; az iskola területének, anyagi alapjának adminisztrálása; az iskola fejlesztési tervének elfogadása; az iskola belső rendszabályzatának elfogadása; az iskolai személyzet tanévvégi minősítése; az iskola költségvetési tervének elfogadása; az iskolai tevékenységről szóló igazgatói jelentés megvitatása és elfogadása. Összetétele: az igazgató, az igazgatóhelyettes, tanítók, tanárok, a könyvelő, a helyi közigazgatási szervek képviselői, az iskolai szülőbizottság képviselője, a tanulók képviselője. A vezető tanács elnöke az iskola igazgatója.

A Vezető Tanács tagjai a 2013/2014-es tanévben:

dr. Bencze Mihály (igazgató, tel. 0724-061251)

 • Barbu Erzsébet (tanár, tel. 0721-231036)
 • Forró Enikő (tanár, tel. 0727-779429)
 • Kilyén Éva (0737-049778)
 • Frumosu Dragos (a 2-es körzet helyi tanácsosa)
 • Costache Jean (a 2-es körzet helyi tanácsosa)
 • Chirita Daniela (a 2-es körzet polgármesteri hivatala)
 • Szegedi Zoltán (az iskolai szülőbizottság elnöke, tel.0722-323366)
 • Vajda Zsombor (az iskola szülőbizottságának alelnöke)
 • Banica Anna-Mária (a diáktanács elnöke).

A tanári tanács

Az iskolában tanító tanárok és tanítók alkotják, és az oktatói-nevelői munkát illető kérdésekben határozathozatali jogkörrel rendelkezik. Gyűlésein, az iskolaigazgató meghívására, részt vehetnek a szülők, a tanulók, a közigazgatási szervek képviselői, vagy más meghívottak. Üléseit félévnyitáskor és félévzáráskor tartja, illetve bármely más alkalommal, az igazgató kérésére vagy a tanszemélyzet kétharmadának kezdeményezésére. Hatáskörébe tartozik: az igazgató által beterjesztett, az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségére vonatkozó jelentés megvitatása és elfogadása; az intézmény fejlesztési tervének megvitatása és a vezető tanács elé terjesztése; az iskolai tevékenység éves tervének megvitatása és elfogadása; a vezető tanácsban résztvevő tanszemélyzet megválasztása; a tanszékek összetételének elfogadása; az alkalmazottak esetleges fegyelmi vétségeit kivizsgáló bizottság kinevezése, illetve a szankciók megállapítása; a fegyelmi kihágásokat elkövető tanulók büntetésének megállapítása; a tanulókat és a tanszemélyzetet megillető jutalmak megállapítása; az iskola beiskolázási tervének véleményezése; az iskola belső rendszabályzatának megvitatása és véleményezése.

Az osztálytanács

Az adott osztályban tanító tanárok összessége alkotja, illetve az osztály-szülőbizottság és a tanulók egy-egy képviselője. Elnöke az osztályfőnök. Hatáskörébe tartozik: az osztály félévi és tanévvégi tanulmányi és fegyelmi helyzetének elemzése; a tanulmányi előmenetelt és a fegyelmi mutatókat javító intézkedések megállapítása; javaslattevés a tanulók magaviseleti jegyét illetően; a tanulók jutalmazására vonatkozó javaslattevés; a tanulók szankcionálására vonatkozó javaslattevés.

A szülői tanács

Az osztály-szülőbizottságok elnökei alkotják, és az iskolai szülői közgyűlés végrehajtó szerve. Jogában áll képviseltetni magát a tanári tanácsban és a vezető tanácsban. Hatáskörébe tartozik: az iskola támogatása pályaválasztási és a tanulók társadalmi integrációját illető kérdésekben, az iskolaköteles tanulók beiskolázásában, nevelési kérdésekben, az anyagi alap kezelésében és gyarapításában, finanszírozási források azonosításában és megszerzésében.

A Szülői Tanács tagjai a 2013/2014-es tanévben:

 • Szegedi Zoltán (elnök, a XII. osztály szülőbizottságának képviselője, tel. 0722-323366)
 • Vajda Zsombor (alelnök, tel. 0741-045300)
 • Orsós Annamária (pénztáros, a III. osztály szülőbizottságának képviselője, tel. 0731-003041)

Diáktanács

Elnök: Banica Anna Mária (XI. osztály, tel. 0720-625983, 0724-205463)
Alelnök: Vajda Gyula (XII. osztály, tel. 0755-150853 0755-1508530755-150853 0755-150853, 0763-936250)
Pénztáros: Veress Szilárd (IX. osztály, tel. 0729-943533)

Az iskolában működő bizottságok

Az iskolai tevékenység jobb megszervezése érdekében, a belső munkamegosztás elve alapján, az iskolában különböző, állandó vagy időszakos hatáskörrel rendelkező bizottságok működnek.

Állandó bizottságok:

 • A tanterv alkalmazását felügyelő bizottság
 • Az iskolai tevékenység minőségével foglalkozó bizottság
 • Az ösztöndíj bizottság
 • A munkavédelmi bizottság
 • A tűzvédelmi bizottság

Időszakos hatáskörrel rendelkező bizottságok:

 • A leltározó bizottság
 • A levéltári teendőkkel foglalkozó bizottság
 • Az iskolában lebonyolítandó tanulói vizsgákat szervező bizottságok
 • A munkaerő alkalmazásával foglalkozó bizottság
 • Az iskola tulajdonába került javakat átvevő bizottság
 • A fegyelmi kihágásokat kivizsgáló bizottság